Algemene voorwaarden

 1. De rechtsverhouding tussen BV TYPOGRAFICS en de klant wordt, met uitsluiting van alle andere, beheerst door de huidige algemene en de gebeurlijke bijzondere voorwaarden zoals die voorkomen op alle documenten zoals de bestelbonnen, de offertes en de facturen van TYPOGRAFICS. Hierbij worden alle voorwaarden die voorkomen op de facturen van TYPOGRAFICS onweerlegbaar vermoed gekend en aanvaard te zijn door de klant bij de eerdere totstandkoming van de overeenkomst.

  Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, zal ook het feit dat de klant ons een bestelling, een werk of een dienst toevertrouwt, op zich het onweerlegbaar vermoeden inhouden dat hij kennis heeft genomen van al onze algemene en bijzondere voorwaarden en deze voordien uitdrukkelijk heeft aanvaard.

  De algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de documenten van klanten zijn TYPOGRAFICS bijgevolg niet tegenstelbaar, zelfs niet indien TYPOGRAFICS gebruik maakt van formulieren van de klant waar dergelijke voorwaarden op voorkomen of indien deze voorwaarden van de klant vermelden dat zij als enige van toepassing zijn. De aanvaarding van bestelformulieren of het zenden van een orderbevestiging houdt nooit in dat TYPOGRAFICS de bijzondere inkoopvoorwaarden van de klant aanvaardt.

  TYPOGRAFICS behoudt zich het recht voor haar algemene en bijzondere voorwaarden te wijzigen en dit in overeenstemming met haar handelspolitiek en economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene en bijzondere voorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf hun kennisgeving aan de klanten gelden derhalve tevens terugwerkend ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Deze kennisgeving is niet aan enige formaliteit verbonden en kan afgeleid worden uit een gebrek aan protest.

 2. Alle verbintenissen van TYPOGRAFICS in het algemeen hebben het karakter van een middelverbintenis, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst.
 3. Alle opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen zijn steeds richtinggevend en zullen in die zin door TYPOGRAFICS nageleefd worden. De bestellingen worden zo spoedig mogelijk overeenkomstig de verwerkingsmogelijkheden uitgevoerd. Een eventuele overschrijding van de aangegeven leverings- of uitvoeringstermijn met minder dan zes maanden geeft in geen geval recht op schadevergoeding. Tevens zal de klant niet het recht hebben om de overeenkomst of bestelling te annuleren, te verbreken en/of om de ontvangst van de goederen en/of de uitvoering der werken en/of de betaling te weigeren.

 4. Alle offertes van TYPOGRAFICS die de klant aanvaardt zijn nadien onderworpen aan de schriftelijke herbevestiging door TYPOGRAFICS die zich derhalve het recht voorbehoudt om te weigeren, zelfs als de klant intussen aanvaard heeft.

 5. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn alle facturen van TYPOGRAFICS volledig en op hun vervaldatum contant te betalen op de maatschappelijke zetel gelegen te 9220 HAMME, Zwaarveld 45. De betaling zal, behoudens een andersluidende, schriftelijke overeenkomst, geschieden zonder enige schuldvergelijking of korting en op de door TYPOGRAFICS aangegeven wijze. 
  Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zal het saldo verschuldigd krachtens alle andere facturen, ongeacht hun vervaldag en zelfs niet vervallen, van rechtswege integraal opeisbaar worden, en tegelijk van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met de navolgende vergoedingen:

  - Verwijlintresten ten belope van 1% per maand vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand van de vervaldag tot en met de maand waarin de betaling wordt verricht;
  - een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% op het factuurbedrag met een minimum van 500 EUR (excl. BTW), waarbij TYPOGRAFICS zich het recht voorbehoudt om de hogere werkelijk geleden schade terug te vorderen.

 6. Meerwerken of niet in de offerte begrepen werken worden afzonderlijk gefactureerd door TYPOGRAFICS aan de op dat ogenblik geldende marktconforme tarieven.

 7. Voor opdrachten, werken of diensten boven de 20.000 EUR (excl. BTW) wordt, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, een werkingsvoorschot gefactureerd van 25% bij ondertekening van de offerte of bestelbon.

  Bij niet-betaling van dit werkingsvoorschot binnen de periode van 30 dagen na ondertekening van de offerte of bestelbon, behoudt TYPOGRAFICS zich het recht voor de opdracht, het werk of de dienst stop te zetten en/of prioriteit te geven aan andere opdrachten, werken of diensten.

  TYPOGRAFICS behoudt zich bovendien het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het contract, van de klant de geschikte zekerheden en/of voorschotten voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen, indien de solvabiliteit van de klant in twijfel wordt gebracht, zoals bij het niet of laattijdig betalen van facturen. In geval de klant hieraan geen gevolg geeft , behoudt TYPOGRAFICS zich het recht voor om de gehele of gedeeltelijke bestelling te annuleren en de overeenkomst onmiddellijk eenzijdig te ontbinden waarbij de klant desgevallend verzaakt aan elke schadevergoeding

 8. De uitgifte van handelspapieren en/of van al dan niet geaccepteerde wisselbrieven voor gehele of gedeeltelijke betaling van facturen of om deze betaling te waarborgen, en/of het toestaan van betalingsmodaliteiten, zullen nooit een schuldvernieuwing en/of een afstand van de algemene en bijzondere voorwaarden van TYPOGRAFICS met zich meebrengen. In alle gevallen zullen de algemene en bijzondere voorwaarden van TYPOGRAFICS volledig van toepassing blijven.

 9. De klant verbindt zich ertoe tijdens de uitvoering van de overeenkomst en gedurende een periode van 12 maanden volgend op de beëindiging van de overeenkomst, zich ervan te onthouden de personen die in naam van TYPOGRAFICS de opdracht, het werk of de dienst uitvoeren, ongeacht in welke hoedanigheid, in dienst te nemen, dan wel op hen een beroep te doen in het kader van een zelfstandige samenwerking. In het kader daarvan verbindt de klant zich er tevens toe om voornoemde personen niet te benaderen of te contacteren of te laten contacteren met het oog op dergelijke afwerving. Indien de klant deze verbintenis niet nakomt, verbindt hij zich ertoe om ter compensatie een forfaitaire vergoeding van 50.000 EUR per inbreuk te betalen aan TYPOGRAFICS. Deze betaling maakt geen schadevergoeding uit maar behelst de uitoefening van een subjectief recht, geput uit huidig conventioneel beding.

 10. De klant verleent aan TYPOGRAFICS het onherroepelijk en onvoorwaardelijk recht om de door deze laatste voor de klant uitgevoerde opdracht, alsook het logo van de klant, geheel of deels op te laten nemen in de portfolio en in elke andere publiciteit van TYPOGRAFICS via de daartoe bestemde media als referentiemateriaal voor nieuwe klanten en potentiële klanten. Bij het vestigen van dit recht in het voordeel van TYPOGRAFICS verzaakt de klant aan elke vergoeding of compensatie voor dit recht.

 11. Indien TYPOGRAFICS wegens omstandigheden, die zich buiten haar wil voordoen, verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, behoudt zij zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang deze omstandigheden voortduren gedurende een periode van maximaal zes maanden al dan niet aaneengesloten, dan wel de overeenkomst wegens die redenen binnen die termijn te beëindigen. TYPOGRAFICS zal steeds de klant hieromtrent informeren door middel van een schriftelijke mededeling binnen een redelijke termijn na het ontstaan van de overmacht. Volgende omstandigheden worden onder meer beschouwd als gevallen van overmacht: staking, uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemieën, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, machinestoringen, overstroming, brand, elektriciteitspanne in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van de voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn. In gevallen van overmacht, kan de klant geen aanspraak maken op enige schadevergoeding of terugbetaling van reeds betaalde sommen met betrekking tot lopende overeenkomsten

 12. Bij (vroegtijdige) éénzijdige annulatie door de klant van bestelde opdrachten, werken of diensten op welke wijze dan ook, zal door de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 500 EUR (excl. BTW) per halve dag wegens het veroorzaken van discontinuiteit bij TYPOGRAFICS onder voorbehoud van het bewijs van meerschade is.

 13. TYPOGRAFICS behoudt zich het recht voor om al haar diensten en/of leveringen of het nog uit te voeren gedeelte op te schorten, dan wel de overeenkomst van rechtswege, zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien de klant zijn verbintenissen niet nakomt. De klant wordt bij ter post aangetekende brief of telefax op de hoogte gebracht van de keuze van TYPOGRAFICS.

  In geval van opschorting van de overeenkomst door TYPOGRAFICS, herneemt TYPOGRAFICS haar diensten, werken en/of opdrachten zodra de klant alle verschuldigde achterstallen hee aangezuiverd, zowel in hoofdsom, intresten als kosten.

  In geval van gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst in diens nadeel, zal de klant onverminderd de toepassing van art. 12 gehouden zijn tot betaling van hetgeen reeds geleverd en uitgevoerd werd en tot vergoeding van alle schade van TYPOGRAFICS wegens winstderving, ten belope 30% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs exclusief BTW op het niet uitgevoerde gedeelte en onder voorbehoud van het bewijs van meerschade.

  Indien de klant zijn verbintenissen niet nakomt, verzaakt zij onmiddellijk en onherroepelijk aan alle mogelijke schadevergoedingen of compensaties, waartoe de voormelde opschorting of ontbinding door TYPOGRAFICS zou kunnen leiden.

 14. TYPOGRAFICS behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, staking van betaling, gerechtelijk akkoord van de klant, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant, die de rechten van TYPOGRAFICS ernstig in het gedrang brengt.

 15. De aansprakelijkheid van TYPOGRAFICS is beperkt tot de bewezen zware fout, zware nalatigheid of opzet in het kader van alle overeenkomsten tussen TYPOGRAFICS en de klant.

  In het kader van alle overeenkomsten met TYPOGRAFICS, verzaakt de klant van rechtswege aan elke vorm van indirecte of immateriële schade en zal zij/hij er zich in alle gevallen toe beperken herstel te vorderen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijk geleden schade.

  In alle gevallen is de aansprakelijkheid van TYPOGRAFICS beperkt tot het equivalent van 40% van het factuurbedrag incl. BTW. Indien TYPOGRAFICS een verzekering BA bezit zal haar aansprakelijkheid van rechtswege beperkt worden tot het effectief verzekerd bedrag.

 16. Wanneer de overeenkomst met de klant verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens door de klant , erkent deze klant de volledige conformiteit van deze verwerking met de regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zoals bepaald in de algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG), evenals de nationale wetgeving ter zake. In het kader van de overeenkomst met TYPOGRAFICS, zal de klant TYPOGRAFICS vergoeden en indien nodig vrijwaren in hoofdsom, intresten en kosten voor iedere vorm van schade die voortvloeit uit de niet- conformiteit van de klant met Europese en nationale wetgeving betreffende gegevensbescherming.

 17. Elke klacht betreffende de goederen, diensten of facturen van TYPOGRAFICS dient op straffe van verval schriftelijk per ter post aangetekende brief te worden gericht aan de maatschappelijke zetel van TYPOGRAFICS, ten laatste binnen de zeven kalenderdagen na de dag der levering of uitvoering.

  Elke vordering gericht tegen TYPOGRAFICS met inbegrip van een vordering in vrijwaring verjaart conventioneel twee jaar te rekenen vanaf de datum van de feiten waarop zij rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd zijn, zelfs indien de kennisname van deze feiten later gebeurt of indien de reden voor de vrijwaring op een later tijdstip ontstaat.

  Voor wat betreft specifieke vermeldingen die enkel op de factuur voorkomen, dienen de klachten binnen zeven dagen vanaf de factuurdatum per ter post aangetekende brief te worden gericht aan de maatschappelijke zetel van TYPOGRAFICS.

 18. Indien enige verbintenis in hetzij de overeenkomst tussen TYPOGRAFICS en de klant, hetzij de algemene en/of bijzondere voorwaarden van TYPOGRAFICS onafdwingbaar, nietig of strijdig met een bepaling van dwingend recht blijkt te zijn, zal deze onafdwingbaarheid, nietigheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de overeenkomst, de algemene en/of bijzondere voorwaarden van TYPOGRAFICS niet beïnvloeden. Desgevallend verbinden TYPOGRAFICS en de klant er zich toe om in de geest van goede trouw, hetzelfde economisch evenwicht na te streven als in geval de onafdwingbaarheid, ongeldigheid of nietigheid er niet was geweest. Omgekeerd Alle wettelijke bepalingen in het voordeel van TYPOGRAFICS met verplichtingen in hoofde van de klant, zoals deze vervat in de wet van 19 april 2014, zijn automatisch toepasselijk op alle overeenkomsten tussen TYPOGRAFICS en de klant in aanvulling op de algemene en bijzondere voorwaarden.

 19. Op alle overeenkomsten tussen TYPOGRAFICS en de klant is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting, zijn alleen de Rechtbanken van Dendermonde bevoegd en is het Nederlands de enige proceduretaal. Partijen verplichten zich tot het organiseren van een mediatie alvorens een vordering in te stellen, behoudens voor wat betre de invorderingen van facturen of voor bewarende maatregelen.

 20. Huidige algemene voorwaarden werden opgemaakt te Hamme op 01/06/2018 en vervangen de algemene voorwaarden van TYPOGRAFICS dd. 5 april 2016 .

Typografics Bijzondere Voorwaarden voor bepaalde opdrachten, werken en diensten

 1. Algemeen
  Huidige bijzondere verkoopsvoorwaarden zijn, behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, van toepassing op alle overeenkomsten tussen TYPOGRAFICS en de klant met betrekking tot de hierna bepaalde opdrachten, werken en/of diensten.

  Het loutere feit dat de klant onderstaande opdracht(en) toevertrouwt aan TYPOGRAFICS schept een onweerlegbaar vermoeden dat hij kennis heeft genomen van deze bijzondere voorwaarden en deze voordien uitdrukkelijk heeft aanvaard. Voor zover huidige bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden van TYPOGRAFICS, primeert de toepassing van deze bijzondere voorwaarden. De algemene voorwaarden gelden in dat geval ten aanvullende titel en voor zoveel de bijzondere voorwaarden er niet van afwijken.

  De bijzondere verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de documenten van klanten zijn TYPOGRAFICS bijgevolg niet tegenstelbaar, zelfs niet indien TYPOGRAFICS gebruik maakt van formulieren van de klant waar dergelijke voorwaarden op voorkomen of indien deze voorwaarden van de klant vermelden dat zij als enige van toepassing zijn. De aanvaarding van bestelformulieren of het zenden van een orderbevestiging houdt nooit in dat TYPOGRAFICS de bijzondere inkoopvoorwaarden van de klant aanvaardt.

 2. Opleidingsopdrachten
  De opleidingen beperken zich tot hetgeen schriftelijk is overeengekomen. TYPOGRAFICS voorziet enkel in verdere begeleiding vooraf of achteraf mits afzonderlijke schriftelijke afspraken en vergoedingen. Verder geeft TYPOGRAFICS geen enkele waarborg op enig resultaat dat overigens afhankelijk is van de deelnemers zelf.

  De facturen met betrekking tot de opleidingen zijn steeds betaalbaar 5 dagen voor aanvang van de opleiding.
  De éénzijdige annulatie door de klant zonder kosten van bestelde opleidingsopdrachten kan uiterlijk tot 14 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdatum, waarna het volledige bedrag in ieder geval verschuldigd is en in rekening wordt gebracht.

 3. Grafische vormgeving
  De opdracht tot grafische vormgeving beperkt zich tot hetgeen schriftelijk is overeengekomen. TYPOGRAFICS kan steeds vrij het lettertype en andere grafische elementen kiezen. Specifiek voor websites verloopt het procedé in stappen waarbij niet teruggekomen kan worden op eerdere stappen en de klant derhalve stapsgewijs naarmate deze via e-mail worden gemeld, deze onherroepelijk aanvaardt conform deze melding.

 4. Drukwerken
  De klant verbindt zich ertoe om de proefdruk of drukklare PDF goed te keuren binnen de 48 uur na de toezending ervan. Een gebrek aan reactie binnen die termijn wordt onherroepelijk door de contractspartijen beschouwd als een goedkeuring voor druk.

  TYPOGRAFICS kan steeds vrij het lettertype en andere grafische elementen kiezen en is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de opnameklare modellen of bestanden van opgemaakte pagina’s, die hij van de klant ontvangt.

  Klachten in verband met drukwerken moeten in afwijking van artikel 17 van de algemene voorwaarden van TYPOGRAFICS schriftelijk meegedeeld worden binnen de 48 uur na ontvangst van de levering.

 5. Opdrachten op locatie
  ​De aanvraag van de opdrachtgever tot het vervullen van een bepaalde opdracht door de dienstverlener, dient voor opdrachten op locatie minstens 24 uren voor de aanvang van de opdracht te gebeuren. Voor de aanvang van de opdracht op locatie wordt een bevestiging verstuurd met de overeengekomen dagen waarbinnen de opdracht op locatie zal worden uitgevoerd.​

  Bij annulatie van een opdracht door de opdrachtgever na de aanvraag of na de bevestiging, om welke reden dan ook, zijn de hiernavolgende vergoedingen verschuldigd:
  - een vergoeding van de gepresteerde uren conform aan het afgesproken uurtaruef (excl. BTW);
  - een forfaitaire schadevergoeding voor de uren die ingevolge de annulatie niet werden gepresteerd aan 500 EUR (excl. BTW) per halve dag onder voorbehoud van het bewijs van meerschade

 6. Huidige bijzondere verkoopsvoorwaarden werden opgemaakt te Hamme op 01/06/2018 en vervangen de verkoopsvoorwaarden van TYPOGRAFICS met betrekking tot de hierboven bepaalde opdrachten, werken en diensten van 5 april 2016.

Typografics Bijzondere Voorwaarden Talent Scan

 1. gHuidige bijzondere verkoopsvoorwaarden zijn, behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst van toepassing op alle overeenkomsten tussen TYPOGRAFICS en de klant met betrekking tot de online screening en zelf-evaluatietool “TALENT SCAN”.

  Het loutere feit dat de klant een bestelling doet van de online screening en zelf-evaluatietool TALENT SCAN schept in zijn hoofde een onweerlegbaar vermoeden dat hij kennis heeft genomen van deze bijzondere voorwaarden en deze voordien uitdrukkelijk heeft aanvaard. Voor zover huidige bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden van TYPOGRAFICS, primeren deze bijzondere voorwaarden. De algemene voorwaarden gelden ten aanvullende titel en voor zoveel de bijzondere voorwaarden er niet van afwijken.

  De algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de documenten van klanten zijn TYPOGRAFICS niet tegenstelbaar, zelfs niet indien TYPOGRAFICS gebruik maakt van formulieren van de klant waar dergelijke voorwaarden op voorkomen of indien de voorwaarden van de klant vermelden dat zij als enige van toepassing zijn. De aanvaarding van bestelformulieren of het zenden van een orderbevestiging houdt nooit in dat TYPOGRAFICS de bijzondere inkoopvoorwaarden van de klant aanvaardt.

 2. De TALENT SCAN van TYPOGRAFICS wordt online aangeboden via de website van TYPOGRAFICS TALENT ACADEMY.
  De klant kan deze TALENT SCAN op de website van TYPOGRAFICS TALENT ACADEMY bestellen. De klant dient zich hiervoor te registreren en verkrijgt een persoonlijke Login. Gebruikmakend van deze Login beschikt de klant over de mogelijkheid om ‘online credits’ aan te kopen die hem de toegang verlenen tot het gebruik van de TALENT SCAN van TYPOGRAFICS.

  De klant kan er eveneens voor opteren om TYPOGRAFICS in te schakelen voor dienstenverlening op maat met betrekking tot de TALENT SCAN. TYPOGRAFICS maakt desgevallend een offerte op met betrekking tot de door haar te verstrekken diensten. De offerte zal onder meer melding maken van de hoeveelheid ‘online credits’ die aan de klant worden verstrekt.

 3. De ‘online credits’, die aan de klant de toegang verlenen tot het gebruik van de TALENT SCAN van TYPOGRAFICS, zijn steeds één jaar geldig vanaf hun aankoopdatum.

 4. De prijs van de ‘online credits’ zal afhankelijk zijn van het onderdeel van de TALENT SCAN waarvan de klant gebruik wenst te maken. De toepasselijke prijs zal op de website van TYPOGRAFICS TALENT ACADEMY en desgevallend in de offerte worden vermeld.

 5. De klant zal alle data die via de TALENT SCAN van TYPOGRAFICS worden ingevoerd en de resultaten van de verwerking, kortom de informatie, ten allen tijde geheim houden rekening houdende met de privacy van de personen wiens gegevens worden verwerkt. De klant zal zich er derhalve ten allen tijde van onthouden om deze informatie publiek te maken, te verspreiden, met derden te delen, tegen betaling ter beschikking te stellen, door te geven aan andere ondernemingen, te verkopen of aan te wenden in gerechtelijke of buitengerechtelijke geschillen.

 6. De klant erkent, voor zoveel als nodig, dat hij geen enkele aanspraak kan maken op de intellectuele en andere eigendomsrechten en de breedste zin van TALENT SCAN van TYPOGRAFICS op basis van zijn overeenkomst met TYPOGRAFICS die een persoonsgebonden en niet overdraagbaar louter tijdelijk en beperkt gebruiksrecht inhoudt.

 7. De klant zal de TALENT SCAN van TYPOGRAFICS en in voorkomend geval de handleiding enkel aanwenden voor eigen rechtstreeks gebruik. Het is de klant niet toegelaten om deze hetzij op kosteloze, hetzij op betalende wijze ter beschikking te stellen van derden of op enigerlei andere wijze direct of indirect door derden te laten gebruiken of op enigerlei andere wijze te exploiteren.

 8. Het is de klant verboden de TALENT SCAN van TYPOGRAFICS en in voorkomend geval de handleiding te vertalen, te bewerken, aan te passen of anderszins te wijzigen of dit door derden te laten verrichten, zonder voorafgaandelijke uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TYPOGRAFICS.

 9. De klant draagt zelf op exclusieve wijze alle verantwoordelijkheid voor de ingevulde gegevens en parameters in het systeem van de TALENT SCAN van TYPOGRAFICS, evenals voor het actualiseren hiervan en de klant verzaakt uitdrukkelijk aan iedere vordering ter zake lastens TYPOGRAFICS. De klant zal TYPOGRAFICS tevens vrijwaren voor alle aanspraken van derden die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit de door de klant verwerkte data in het systeem van de TALENT SCAN van TYPOGRAFICS.

  De klant is verder zelf exclusief verantwoordelijk voor elk databestand dat tot stand komt binnen de TALENT SCAN van TYPOGRAFICS. Dit betekent dat de verwerking van deze databestanden door de klant exclusief en met vrijstelling van, maar ook met vrijwaring in het voordeel van TYPOGRAFICS gebeurt en dat de klant zich bijgevolg informeert over en conformeert met de wettelijke normen ter zake.

  TYPOGRAFICS kan verder niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele verlies van verwerkte data of programma’s van de klant bij het gebruik van de TALENT SCAN van TYPOGRAFICS.

  De klant wordt er uitdrukkelijk van verwittigd dat de feilloze werking van TALENT SCAN van TYPOGRAFICS nooit volledig kan worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren als wegens factoren eigen aan een online screening en zelf-evaluatietool, zodat onder meer onverwachts verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden.

  De klant verbindt er zich toe zichzelf tegen dergelijk verlies te beveiligen door zelf regelmatig correcte veiligheidskopijen of back-ups te nemen van zijn programma- en gegevensbestanden, deze intern en extern te bewaren en deze op hun deugdelijkheid te controleren. De klant verzaakt derhalve uitdrukkelijk aan iedere vordering ter zake lastens TYPOGRAFICS.

  TYPOGRAFICS zal, zelfs indien zij op de hoogte was van de eventuele risico’s en dit zelfs ingeval van ernstige tekortkoming, met uitzondering van bedrog of opzet, niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade veroorzaakt door of te wijten aan defecten, onderbrekingen, vergissingen of malfuncties van de TALENT SCAN van TYPOGRAFICS of voor de indirecte, incidentele speciale of gevolgschade met inbegrip van aanspraken of schadeclaims van derden.

Opgemaakt te Hamme, 01/06/2018

Typografics services marqueeTypografics services marquee